1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5ZP200 EKONOMIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu; cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce (CZ.2.17/3.1.00/32102)

 

5ZP200 EKONOMIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Kód předmětu

Course Code

5ZP200
Název v jazyce výuky

Name in Language of Instruction

Ekonomika životního prostředí
Název česky

Name in Czech

Ekonomika životního prostředí
Název anglicky

Name in English

Introduction to Environmental Economics
Počet kreditů

Number of Credits

5,0
Forma výuky

Teaching Format

Přednášky / Lectures: 2

Cvičení (semináře) Seminars: 2 (hodin týdně / hours per week)

Jazyk výuky

Language of Instruction

Česky
Garant

Sponsor

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Zaměření předmětu Aims of the course
Jde o úvodní předmět do studia ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů. Zapisovat si předmět mohou také (po dohodě s vyučujícím či garantem) studenti UK Praha, VŠCHT Praha, ZU Praha a ČVUT Praha (na základě dobrovolné dohody o vzájemném uznávání předmětů z oblasti ochrany životního prostředí). This course is an introduction to problematics of economics of environment and natural resources. After the agreement with the teacher or the guarantee of the course it can be registred by students from the other Prague universtities: UK, VŠCHT, ZU and ČVUT (on the basis of voluntary contract concerning the approval of courses from the field of enviromental protection).
Výstupy předmětu Learning outcomes and competences
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat základy příslušných teorií na hlavní praktické problémy v dané oblasti. Jednotlivá témata jsou potom rozvíjena v dalších předmětech katedry ekonomiky životního prostředí. Upon successful completion of this course, students will be able to apply basics of relevant theories on main practical issues in this particular field. Various topics are then covered and broadened in following courses of the Department of Environmental Economics.
Obsah předmětu Course contents
1.Vymezení základních pojmů – ekonomie, ekologie a ekonomie životního prostředí 2.Rozhodování spotřebitelů o spotřebě statků životního prostředí, teorie statků 3.Neoklasická environmentální ekonomie – úloha externalit a oceňování 4.Přínos Ronalda Coaseho a školy nové institucionální ekonomie k ochraně životního prostředí 5.Tržní přístupy k ochraně životního prostředí 6.Environmentální politika – její tvorba a historie 7.Environmentální politika – mezinárodní smlouvy a dohody 8.Environmentální politika – ekonomické aspekty a hodnocení udržitelného rozvoje v praxi 9.Environmentální politika – nástroje a jejich hodnocení 10.Environmentální politika – ekonomické nástroje v složkové ochraně životního prostředí (case studies) 11.Environmentální politika – administrativní nástroje v složkové ochraně životního prostředí (case studies) 12.Environmentální politika – dopady na soukromý sektor (především na firmy) 1. Definition of essential conception – economics, ecology and environmental economics 2. Decision making of consumers concerning consumption of environmental goods, theory of goods 3. Neoclassical environmental economics – role of externalities and valuation 4. Contribution of Ronald Coase and school of new institutional economics to environmental protection 5. Market approaches to environmental protection 6. Environmental policy – its formation and history 7. Environmental policy – international treaties and agreements 8. Environmental policy – economic aspects and valuation of sustainable growth in practice 9. Environmental policy – tools and their assessment 10. Environmental policy – economic tools in environmental protection (case studies) 11. Environmental policy – administrative tools in environmental protection 12. Environmental policy – impacts on private sector (especially on firms)

Metody výuky a studijní zátěž / Teaching methods and workload

Druh studijní zátěže Vzorové ohodnocení kredity Odpovídající ohodnocení hodinami
absolvování 2hodinových přednášek či cvičení 1 26
příprava na 2hodinové přednášky 0,5 13
příprava na 2hodinová cvičení, na kterých se nehodnotí aktivita 0,5 13
příprava 2hodinová cvičení, na kterých se hodnotí aktivita 1,5 39
příprava na test/zkoušku lehčí/kratší (např. průběžný) 0,5 13
příprava na středně těžký/rozsáhlý test/zkoušku 1 26
příprava na test/zkoušku těžký/obsáhlý 1,5 39
vypracování lehčí/kratší práce/projektu/prezentace 0,5 13
vypracování středně těžké/rozsáhlé práce/projektu/prezentace 1 26
vypracování těžké/obsáhlé práce/projektu/prezentace 1,5 39
Druh / Type Kredity / Credits*
Účast na přednáškách Participation in Lectures 1,0
Průběžná příprava na přednášky Preparation for Lectures 0,0
Účast na cvičeních/seminářích Participation in Seminars 1,0
Průběžná příprava na cvičení/semináře Preparation for Seminars 1,0
Příprava projektu/seminární práce/případové studie Preparation of the Term Project / Term Paper / Case study 0,0
Příprava vystoupení Presentation 0,5
Příprava na průběžný test/průběžné testy Preparation for Mid-term Test(s) 0,0
Příprava na závěrečný test Preparation for Final Test 1,0
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku Preparation for Final Oral Exam 0,5
Jiná zátěž: Other workload: 0,0
Celková pracovní zátěž / Total Workload 5,0

* Jeden kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta. / One credit corresponds to 26 hours of workload for an average student. Požadavky na ukončení předmětu / Assessment methods

Druh požadavku / Requirement Type Váha / Weight
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích Active Lecture / Seminar Participation 30 %
Vypracování projektu/seminární práce/případové studie Term Project / Term Paper / Case Study %
Vystoupení Presentation %
Absolvování průběžného testu / průběžných testů Mid-term Test(s) %
Absolvování závěrečného testu Final Test 60 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky Final Oral Exam %
Jiný požadavek: Účast Other Assignment: Participation 10 %
Celkem / Total 100 %
Zvláštní podmínky Special requirements and details

Literatura předmětu / Recommended Reading

TypType ISBN Název knihyBook Title AutořiAuthors RokYear
Z / Doporučené texty vyučujícím / 2008
Z 9788024514611 Základy ekonomiky životního prostředí II : materiály ke cvičením ŠAUER, P. 2008
D 9788086851693 Ekonomie a životní prostředí – nepřátelé, či spojenci? ČAMROVÁ, L. (ed.) 2007
D 8024507668 Tržní přístup k ochraně životního prostředí ŠÍMOVÁ, T. — ŠÍMA, J. 2004
D / Možnosti a omezení současné environmentální ekonomie při stanovení cílů ekologické politiky státu SLAVÍKOVÁ, L. 2008
D / Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii, Politická ekonomie KOTÍKOVÁ, E. 2006
D / Trojí přístup k veřejným statkům HAMPL, M. 2001
D / The Tragedy of Commons, Science, New Series HARDIN. G. 1968
D / The Problem of Social Costs COASE.H. R. 1960

Z = základní literatura, D = doporučená literatura. / Z = required reading, D = additional reading.